دسترسی سریع

1401/2/21 چهارشنبه
معرفی خدمات اداره کل استاندارد استان کردستان
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت (شناسه زیرخدمت) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین‌المللی 10031455000 تدوین استانداردهای ملی►
10031455100
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع تدوین استاندارد ملی► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره امور تدوین/ خانم آغه‌میری/ 33284932 داخلی 244
مشارکت در تدوین استاندادرهای بین‌المللی (CODEX,IEC,ISO,OIML)►
10031455101
الکترونیکیالکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره امور تدوین/ خانم آغه‌میری/ 33284932 داخلی 244
تایید صلاحیت شرکت‌ها و کارشناسان استاندارد
13011456000
تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد► 13011456100 الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت►لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ►
 
سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت/ آقای زاهدی/33284932 داخلی 248
تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی استاندارد►
13011456101
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ►
 
سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت►بیانیه توافق سطح خدمت►بیانیه توافق سطح خدمت► اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت/ آقای زاهدی/33284932 داخلی 248
تایید صلاحیت شرکت‌های گواهی‌دهنده استاندارد► 13011456102 الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► متولی سازمان ملی استاندارد ایران
تایید صلاحیت شرکت‌های آموزشی همکار در حوزه استاندارد►
13011456103
 
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ►

بانک
اطلاعاتی مراکز آموزشی همکار►
سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استاندارد/ خانم حمیدی/33284932 داخلی 245
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد►
13011456104
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► بانک اطلاعاتی کارشناسان استاندارد►

سامانه جامع تدوین استاندارد ملی►
سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج/ خانم محمدی/ 33284932 داخلی 252
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی► 13011456105 الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استاندارد/ آقای ساعدپناه/ 33284932 داخلی 215
تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت زیست محیطی►
13011456106
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► متولی سازمان ملی استاندارد ایران
تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی►
13011456107
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► متولی سازمان ملی استاندارد ایران
تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت انرژی►
13011456108
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران ► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► متولی سازمان ملی استاندارد ایران
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
10031457000
صدور و تمدید پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد►
10031457100
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد►
10031457102
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل►
10031457103
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
نظارت بر ایمنی آسانسور►
10031457104
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مدیریت بازرسی آسانسور► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای ابراهیمی/ 33284932 داخلی 209
نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی‌ها► 10031457105 الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جاهد/ 33284932 داخلی 253
نظارت بر کیفیت دیگ‌های بخار►
10031457106
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جاهد/ 33284932 داخلی 253
نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG►
10031457107
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه‌های CNG► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جاهد/ 33284932 داخلی 253
نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی‌‌بر►
10031457108
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جاهد/ 33284932 داخلی 253
نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه►
10031457109
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای ابراهیمی/ 33284932 داخلی 209
نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه►
10031457110
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای ابراهیمی/ 33284932 داخلی 209
صدور گواهینامه‌های اظهاریه انطباق با استاندارد► 10031457111 الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
صدور پروانه‌های کاربرد نشان حلال►
10031457112
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
1003145800
صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی)►
10031458100
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی/ آقای سجادی/ 33284932 داخلی 246
تعیین ماهیت کالاهای وادره/ صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالای وارده/ صادره)►
10031458101
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات►  سامانه صادرات و واردات► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی/ آقای سجادی/ 33284932 داخلی 246
صدور کد استاندارد فرآورده‌های نفتی►
10031458102
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
صدور تاییدیه‌های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)►
10031458103
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجرای استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره نظارت بر اجرای استاندارد/ آقای جهان‌نمای/ 33284932 داخلی 216
صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر► 10031458104 الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی/ آقای سجادی/ 33284932 داخلی 246
ارزیابی وسائل توزین در مراکز عرضه عمومی
10031459000
نظارت بر عملکرد وسائل توزین سنگین (باسکول همکف جاده‌ای)►
10031459100
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
علامت‌گذاری وسائل توزین و سنجش►
10031459101
الکترونیکیالکترونیکیالکترونیکیالکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
ارائه گواهی اندازه‌شناسی نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت مایع►
10031459102
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
نظارت بر سایر وسائل توزین و سنجش سبک►
10031459103
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
صدور گواهینامه کالیبراسیون►
10031459104
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
نظارت بر تصویب نوعی نمونه باسکول►
10031459105
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه‌شناسی قانون► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها/ خانم راه‌هدایت/ 33284932 داخلی 255
ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد
10031940000
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه ترویج استاندارد► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استناندارد/ خانم احترامی/ 33284932 داخلی 208
آموزش استانداردسازی
18051941000
آموزش استانداردسازی برون‌سازمانی►
18051941100
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مدیریت یکپارچه آموزش► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استناندارد/ خانم حمیدی/ 33284932 داخلی 245
آموزش کارشناسان استاندارد►
18051941101
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مدیریت یکپارچه آموزش► سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استناندارد/ خانم محمدی/ 33284932 داخلی 252 
آموزش مسئولین کنترل کیفیت►
18051941102
الکترونیکی لینک دریافت راهنمای زیرخدمت► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مدیریت یکپارچه آموزش►

سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
سوالات متداول زیرخدمت► بیانیه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترویج استناندارد/ خانم حمیدی/ 33284932 داخلی 245
اداره آموزش و ترویج استناندارد/ آقای ساعدپناه/ 33284932 داخلی 215