اداره آموزش و ترویج استاندارد

دسترسی سریع

1- تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت


2- تائید صلاحیت مراکز آموزشی


3- تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد


4- آموزش مدیران کنترل کیفیت


5- کارآموزی دانشجو

به اطلاع می‌رساند که پذیرش دانشجو در محل آزمایشگاه‌های اداره کل منوط به تایید آزمایشگاه و تعیین تاریخ کارآموزی توسط واحد آزمایشگاه می‌باشد. همچنین ارائه معرفی نامه معتبر از طرف دانشگاه مربوطه الزامی می‌باشد.