میز خدمت

دسترسی سریع


مسئول میز خدمت: آقای اشرفی شماره تماس: 33284932  داخلی 206

ردیف

عنوان و کد خدمت

بخش مرتبط/ نام مسئول/ شماره تماس

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز

آدرس سامانه الکترونیکی ارائه خدمت

1

صدور و تمدید پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100

اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
2 صدور پروانه کاربرد نشان حلال 10031457112 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
3 تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457102 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►

3334

تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی 13011456105

اداره آموزش و ترویج استاندارد: آقای ساعدپناه (33284932 داخلی 215)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►

5

تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد 13011456100

اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت: آقای زاهدی (33284932 داخلی 248)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت►
امانه نظارت بر اجرای استاندارد►

6

تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی استاندارد 13011456101

اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت: آقای زاهدی (33284932 داخلی 248) شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز
 
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت
سامانه نظارت بر اجرای استاندارد

7

نظارت بر ایمنی آسانسور 10031457104

اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای ابراهیمی (33284932 داخلی 209)

سامانه مدیریت بازرسی آسانسور►

8 سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات موجود در شهربازی‌ها 10031457105 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جاهد (33284932 داخلی 253) سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی►
9 نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه 10031457109 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای ابراهیمی (33284932 داخلی 209) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
10 نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه 10031457110 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای ابراهیمی (33284932 داخلی 209) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد ►
11 نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی 10031457108 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جاهد (33284932 داخلی 253) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
12 نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG  10031457107 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جاهد (33284932 داخلی 253) سامانه نظارت بر استانداردهای جایگاه‌های CNGسامانه نظارت بر استانداردهای جایگاه‌های CNG►
13 نظارت بر کیفیت دیگ‌های بخار 10031457106 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جاهد (33284932 داخلی 253) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
14 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457103 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
15 صدور گواهینامه‌های اظهاریه انطباق با استاندارد 10031457111 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►

16

تدوین استانداردهای ملی 10031455100

اداره امور تدوین: خانم آغه‌میری (33284932 داخلی 244)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه جامع تدوین استاندارد ملی►

17

مشارکت در تدوین استاندارد بین‌المللی 10011455101

اداره امور تدوین: خانم آغه‌میری (33284932 داخلی 244)اداره امور تدوین: خانم آغه‌میری (33284932 داخلی 244)اداره امور تدوین: خانم آغه‌میری (33284932 داخلی 244)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی►

18

تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104

اداره آموزش و ترویج: خانم محمدی (33284932 داخلی 252)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز بانک اطلاعاتی کارشناسان استاندارد►

19

تایید صلاحیت شرکت‌های آموزشی همکار در حوزه استاندارد 13011456103

اداره آموزش و ترویج: خانم حمیدی (33284932 داخلی 245)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز روش اجرایی مراکز آموزشی

20

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری 10031458100

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی: آقای سجادی (33284932 داخلی 246)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه صادرات و واردات►

21

تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی 10031458101

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی: آقای سجادی (33284932 داخلی 246)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه صادرات و واردات►
22 صدور کد استاندارد فرآورده‌های نفتی 10031458102 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
23 صدور تاییدیه‌های نوعی استاندارد 10031458103 اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای جهان‌نمای (33284932 داخلی 216) سامانه نظارت بر اجرای استاندارد►
24 صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر 10031458104 اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی: آقای سجادی (33284932 داخلی 246) سامانه صادرات و واردات►

25

نظارت بر عملکرد وسائل توزین سنگین (باسکول همکف جاده‌ای) 10031459100

اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 225)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه اندازه‌شناسی قانون►
26 علامت‌گذاری وسائل توزین و سنجش 10031459101 اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 225)اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 255) سامانه اندازه‌شناسی قانون►
27

صدور گواهینامه کالیبراسیون 10031459104

اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 255) سامانه اندازه‌شناسی قانون►

28

ارائه گواهی اندازه‌شناسی نازل‌های جایگاه عرضه سوخت مایع 10031459102

اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 255)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه اندازه‌شناسی قانون►

29

نظارت بر سایر وسائل توزین و سنجش (سبک) 10031459103

اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 255)

شرح گردش کار و مدارک مورد نیاز سامانه اندازه‌شناسی قانون►
30 نظارت بر تصویب نوعی نمونه باسکول 10031459105 اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها: خانم راه‌هدایت (33284932 داخلی 255) سامانه اندازه‌شناسی قانون►
31 آموزش استانداردسازی برون‌سازمانی 18051941100 اداره آموزش و ترویج استاندارد: خانم حمیدی (33284932 داخلی 245) سامانه مدیریت یکپارچه آموزش►
32 آموزش کارشناس استاندارد 18051941101 اداره آموزش و ترویج استاندارد: خانم محمدی (33284932 داخلی 252) سامانه مدیریت یکپارچه آموزش►
33 آموزش مسئولین کنترل کیفیت 18051941102 اداره آموزش و ترویج استاندارد: خانم حمیدی (33284932 داخلی 245) سامانه مدیریت یکپارچه آموزش►
34 ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد 10031940000 اداره آموزش و ترویج استناندارد: خانم احترامی (33284932 داخلی 208) سامانه ترویج استاندارد►
35 تایید صلاحیت شرکت‌های گواهی‌دهنده استاندارد 13011456102 سازمان ملی استاندارد ایران سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران►
36 تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت زیست محیطی 13011456106 سازمان ملی استاندارد ایرانسازمان ملی استاندارد ایران سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران►
37 تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های زیست محیطی 13011456106تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی 13011456107 سازمان ملی استاندارد ایران سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران►
38 تایید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت انرژی 13011456108 سازمان ملی استاندارد ایران سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران►
لینک به صفحه شناسه خدمات